آموزش و پرورش باید از دولتی‌بودن محض خارج شود/فضاهای مجازی شمشیر دولبه هستند