رانندگان پرخطر برای ساماندهی بیمه شخص ثالث شناسایی می شوند