مجموعه آموزشی جدید توسط آستان قدس رضوی احداث می‌شود