استقلال ممنوع المصاحبه ام کرده اگر نه جواب می دادم