درباره الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون برن نظری نمی‌دهیم