مصر با تمدید سه ماهه استقرار نیروهایش در خارج از ...