مصداق همدلي و همزباني در كنگره شهداي استان سمنان نمايان است