فردوسی پور و همکارانش در مسابقه رسانه ورزش ایران و اتریش به یاد میلاد و حسین/تصاویر