خاطره ی سفر به آمریکا با حضرت آقا/منافقین خشکشان زد/رهبری خطاب به مسئولین آمریکایی:شما یک جسم فاسد بی