پایان منع آمد و شد در بالتیمور / خروج نیروهای گارد ملی