وزش باد و گردو غبار همراه با رگبار پراکنده در کرمان