فرماندار ساری :طرح هجرت در سه محور فرهنگی ،اقتصادی ، عمرانی اجرا شود