رسیدگی به دفاتر و صورتحساب مودیان مالیات بر ارزش افزوده دردستور کار قرار گرفت