امام جمعه قزوین: اخلاص مهمترین خصوصیت معلم نمونه است