«سایه تجزیه بر سر خاورمیانه» در روزنامه های دوشنبه