خدمات معنوي معلمان به فرزندان ايثارگران، مايه مباهات است