تاکید بر مهار فنر انقباضی مسکن برای جلوگیری از جهش قیمتی/ نظارت بر بنگاه‌های معاملاتی مسکن افزایش یا