باشگاه استقلال مرا ممنوع المصاحبه کرده / هر کسی دروغ بگوید، باید اخراج شود