سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، موثرترین راه کاهش آسیب های اجتماعی است