موانع قانون نظارت کنگره بر توافق قابل حل شدن هستند