دانشگاه ایلام در تولید مقاله رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده است