بخشنامه تغییر نرخ سود هنوز به دست بانکداران نرسیده است