کنگره شهدای ترور، منافقین را سرلوحه مروجان خشونت در جهان معرفی کند