تنها به دنبال محدود کردن جوانان هستیم/نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم