نبود برف تمرینات ما را متوقف نکرد/ آغاز اردوی تیم ملی از تیرماه