بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۳ / گلستان