گفت وگوی مقامات افغان و طالبان بر سر آتش بس بی نتیجه ...