برای پیروزی در برابر دشمنان باید زینب‌وار عمل کنیم