بازتاب ایجاد پیست فرمول یک در جزیره قشم در رسانه های خارجی