3 ماه فرصت آزمایشی برای مربی اوکراینی/ تمدید قرارداد مشروط به موفقیت در قهرمانی آسیا