انتشار شماره ۱۱۲ ماهنامه خیمه؛ ‌نشریه ویژه هیئت‌ها و مجالس مذهبی