روحانی: نمی‌توان به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت به همراه دارد بگوییم بیا و اجتهاد کن