هشدار برای استفاده تلفن‌های هوشمند/ اطلاعات خصوصی را ذخیره نکنید