6 ساعت عملیات 125 برای اطفای حریق انبار مواد غذایی