2500 انجمن علمی دانشجویی در سامانه ثبت انجمنهای وزارت علوم ثبت نام شده اند