پنج درصد از بستر رودخانه قره چای تعیین حریم شده است