ظرف 20روز به درخواست های مردمی در سفر هیات دولت به فارس پاسخ داده می شود