اتخاذ چنین رویکردی برای حال و آینده ورزش ایران ناخوشایند و تهدید‌آمیز خواهد بود