روحاني:اين دولت حق اعتراض را براي همه به رسميت مي شناسد