بهره‌برداري از بيمارستان ۹۸ تخت خوابي تاکستان تا يک ماه ديگر