ظریف: نگارش متن «برجام» پیش می‌رود، اما پرانتز‌های زیادی باقی مانده