از سراب روشنفکری دینی تا مرداب دین‌ستیزی در رمان «شکاف»