روحانی: آموزش و پرورش باید از دولتی بودن محض خارج شود