430 دانش آموز عشایری بازمانده از تحصیل در خراسان جنوبی شناسایی شدند