آبگیری سد قره تیکان کلات با حضور معاون اول رییس جمهور آغاز شد