رييس جمهوري در آيين نکوداشت مقام معلم: نشاندن نور ايمان در دل فرزندان مهمترين رسالت معلمان است / محدو