همراهی ائمه جماعات مساجد با مددکاران اجتماعی، کاهش معزلات اجتماعی را به همراه دارد