آمریکایی ها مدعی اند در حمله روز جمعه فقط داعشی ها را ...