آیا ارزش رای مردم در دوره های مختلف از نظر شما متفاوت است؟