مطهری‌خوانی، چرا و چگونه؟/ فایده و ضرورت پرداختن به آثار استاد مطهری